Fundusze inwestycyjne

31.05.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Paweł Pagacz
Fundusze inwestycyjne

Fundusze inwestycyjne stały się jednym z najpopularniejszych sposobów inwestowania kapitału zarówno w Polsce, jak i na całym świecie. Pozwalają one na wspólne lokowanie środków finansowych przez wiele osób, co umożliwia dostęp do różnorodnych instrumentów finansowych i rynków, nawet dla tych, którzy dysponują niewielkimi kwotami. Dzięki profesjonalnemu zarządzaniu i dywersyfikacji portfela, fundusze inwestycyjne oferują szansę na zysk przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka.

W niniejszym artykule przybliżymy, czym dokładnie są fundusze inwestycyjne, jakie są ich rodzaje i jak działają. Omówimy także zalety i wady tego typu inwestycji oraz podpowiemy, jak wybrać fundusz, który najlepiej odpowiada indywidualnym potrzebom i celom finansowym. Dzięki temu zrozumiesz, dlaczego fundusze inwestycyjne mogą być atrakcyjną opcją dla osób pragnących pomnażać swoje oszczędności w sposób przemyślany i bezpieczny.

Co to jest fundusz inwestycyjny?

Fundusz inwestycyjny to forma zbiorowego inwestowania, w której środki pieniężne wielu inwestorów są gromadzone i zarządzane przez profesjonalne Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI). Fundusze te mogą służyć nie tylko pomnażaniu kapitału, ale także jako forma lokaty finansowej, efektywnej inwestycji czy sukcesji majątkowej. Fundusze inwestycyjne w Polsce zostały zdefiniowane prawnie w ustawie o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi z dnia 27 maja 2004 r.

Według art. 3 ust. 1 tej ustawy:

Art. 3. 1. Fundusz inwestycyjny jest osobą prawną, której wyłącznym przedmiotem działalności jest lokowanie środków pieniężnych zebranych w drodze proponowania nabycia jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w określone w ustawie papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe.Ustawa o Funduszach Inwestycyjnych

Innymi słowy: wpłacasz środki do funduszu inwestycyjnego, a fundusz obraca środkami w Twoim imieniu.

Przykłady Towarzystw Funduszy inwestycyjnych:

Rodzaje funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne są wszechstronnym narzędziem finansowym, które umożliwia inwestorom osiąganie zysków poprzez różnorodne strategie i rodzaje inwestycji. W zależności od swoich celów, strategii inwestycyjnej oraz poziomu ryzyka, fundusze te można podzielić na kilka głównych kategorii, z których każda oferuje unikalne korzyści i wyzwania.

Fundusze akcyjne inwestują głównie w akcje spółek giełdowych, dążąc do osiągnięcia zysków poprzez wzrost wartości tych akcji. Tego typu fundusze są odpowiednie dla inwestorów gotowych na większe ryzyko w zamian za potencjalnie wyższe zyski. Fundusze akcyjne mogą być skoncentrowane na różnych sektorach gospodarki, takich jak technologie, zdrowie czy energia, co pozwala inwestorom na wybór funduszu zgodnie z ich przekonaniami i przewidywaniami dotyczącymi przyszłości tych branż.

Silnym funduszem inwestycyjnym, z którego osobiście korzystamy, jest Skarbiec Małych i Średnich Spółek.

Fundusze obligacji koncentrują się na inwestowaniu w obligacje rządowe, korporacyjne oraz inne instrumenty dłużne. Głównym celem tych funduszy jest generowanie stałego dochodu z odsetek, przy jednoczesnym zachowaniu niższego poziomu ryzyka w porównaniu do funduszy akcyjnych. Fundusze obligacji są często wybierane przez inwestorów poszukujących stabilności i regularnych wypłat, co czyni je atrakcyjną opcją dla osób zbliżających się do wieku emerytalnego lub tych, którzy preferują mniejsze wahania wartości swoich inwestycji.

Fundusze mieszane stanowią połączenie inwestycji w akcje i obligacje, co pozwala na dywersyfikację portfela i zbalansowanie ryzyka. Dzięki inwestowaniu w różnorodne aktywa, fundusze mieszane mogą oferować umiarkowane zyski przy zrównoważonym poziomie ryzyka. Są one idealnym rozwiązaniem dla inwestorów, którzy chcą czerpać korzyści zarówno z potencjału wzrostu akcji, jak i stabilności obligacji, bez konieczności samodzielnego zarządzania tymi proporcjami.

Fundusze pieniężne inwestują w krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe czy certyfikaty depozytowe. Te fundusze charakteryzują się niskim poziomem ryzyka i wysoką płynnością, co sprawia, że są one często wykorzystywane jako alternatywa dla tradycyjnych kont oszczędnościowych. Fundusze pieniężne są odpowiednie dla inwestorów poszukujących bezpiecznego miejsca do przechowywania kapitału na krótki okres, z możliwością szybkiego dostępu do środków.

Typowym dobrym przykładem funduszy pieniężnych jest Santander Dłużny Krótkoterminowy oraz Generali Korona Dochodowy. Oba notują świetne wyniki inwestycyjne, będąc jednocześnie dość odpornymi na zmiany stóp procentowych.

Fundusze indeksowe i ETF-y (Exchange-Traded Funds) śledzą wyniki określonych indeksów giełdowych, takich jak S&P 500 czy WIG20. Dzięki inwestowaniu w koszyk akcji odpowiadający danemu indeksowi, fundusze te oferują szeroką dywersyfikację przy stosunkowo niskich kosztach zarządzania. Fundusze indeksowe i ETF-y są popularne wśród inwestorów długoterminowych, którzy wierzą w ogólny wzrost rynku i chcą minimalizować koszty związane z zarządzaniem portfelem.

Wiesz więcej: ETF co to jest?

Fundusze sektorowe koncentrują się na inwestycjach w konkretne sektory gospodarki, takie jak technologia, zdrowie, energia czy nieruchomości. Inwestorzy wybierający tego typu fundusze mają możliwość skoncentrowania się na branżach, które uważają za najbardziej obiecujące. Fundusze sektorowe oferują potencjalnie wysokie zyski, ale wiążą się również z wyższym ryzykiem, związanym z koncentracją inwestycji w jednym sektorze.

Przykładem typowego funduszu sektorowego jest Santander Prestiż Technologii i Innowacji, który zajmuje się inwestowaniem w spółki z zakresu nowych technologii i sztucznej inteligencji.

Każdy z tych rodzajów funduszy inwestycyjnych ma swoje unikalne cechy i jest przeznaczony dla różnych typów inwestorów, w zależności od ich celów, tolerancji na ryzyko oraz horyzontu czasowego inwestycji. Wybór odpowiedniego funduszu wymaga zrozumienia własnych potrzeb i oczekiwań, a także analizy strategii inwestycyjnych oferowanych przez różne fundusze. Dzięki temu inwestorzy mogą znaleźć rozwiązania najlepiej odpowiadające ich indywidualnym wymaganiom i celom finansowym.

Mechanizm działania funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne mogą inwestować środki gromadzone od inwestorów w aktywa, które zostały określone w statucie funduszu. Z tego powodu, jeżeli decydujemy się na wybór funduszy technologicznych, nie spodziewajmy się, że zobaczymy w portfolio funduszu spółki spożywcze lub górnicze.

Po wpłacie środków, zarządzający funduszem inwestycyjnym zakupują aktywa, które stanowią skład funduszu inwestycyjnego. Zwykle fundusz stara się trzymać określoną proporcję spółek (jeżeli mówimy o funduszach akcji), dlatego środki mogą zostać przeznaczone na zakup tychże spółek w odpowiedniej proporcji.

Fundusze inwestycyjne dążą do tego, aby utrzymać swoje wyniki podobne do wyznaczonego benchmarku. Jeżeli benchmarkiem dla danego funduszu będzie indeks WIG, to możemy się spodziewać, że fundusz będzie inwestował w najważniejsze spółki indeksu WIG.

Składając dyspozycję nabycia jednostek funduszu inwestycyjnego, otrzymujesz konkretną ilość jednostek uczestnictwa funduszu inwestycyjnego. Analogicznie, jeżeli sprzedajesz jednostki funduszu inwestycyjnego, otrzymujesz ekwiwalent w gotówce. To, na czym zarabiasz (lub tracisz), to zmiana wyceny wartości aktywów funduszu. Akcje w końcu mogą na giełdzie zyskiwać na wartości bądź tę wartość tracić.

Poznaj swój fundusz inwestycyjny

Nie jest prawdą, że aby inwestować w fundusze inwestycyjne, nie trzeba się na tym znać. Spotkaliśmy się wielokrotnie z opiniami inwestorów, którzy pisali do nas wiadomości, że stracili na funduszach inwestycyjnych, ponieważ ktoś (zwykle po drugiej stronie słuchawki) poradził im zakupić konkretny fundusz inwestycyjny.

Fundusze inwestycyjne inwestują w konkretne aktywa i aby wiedzieć, czy będą one zyskiwać w dłuższym terminie, należy je doskonale poznać. Podam przykład. W Funduszowe inwestujemy w różne fundusze inwestycyjne, które znajdziesz w naszym portfelu podstawowym oraz portfelu emerytalnym. Zanim zainwestujemy w dany fundusz inwestycyjny, najpierw badamy, jak może zachować się rynek akcji. Jeżeli to już mamy zbadane, szukamy wszelkich informacji na temat danego funduszu inwestycyjnego, w tym wszystkich dostępnych aktywów, w które fundusz inwestuje.

Jeżeli są to akcje, każdą badamy pod względem jej bieżącej wyceny (czy jest niedowartościowana czy może przewartościowana). Interesuje nas jednak przede wszystkim to, jakie prognozy dla spółek dostępne są na najbliższe dwa lata. Jeżeli prognozy dla spółek są wzrostowe, możemy się spodziewać wzrostu wartości funduszu inwestycyjnego (pod warunkiem, że nie kupujemy przewartościowanych akcji). Zapewniam, że jest cała masa funduszy inwestycyjnych, które w swoich składach mają słabe lub bardzo przeciętne akcje. Nie ma możliwości, aby zyskiwały na wartości w sposób zadowalający inwestorów. Po co więc w nie inwestować?

Koszty związane z funduszami

Dzisiaj wiele funduszy inwestycyjnych można nabyć (na szczęście) bez opłat. Przy nabywaniu funduszy inwestycyjnych zwracaj uwagę na to, czy nie ponosisz kosztów nabycia funduszu. Po co masz płacić za to, że tylko i wyłącznie ktoś zajmie się transferem Twoich pieniędzy?

Kolejną opłatą, która istnieje wszędzie, to opłata za zarządzanie. Poziom opłat jest różny. Najniższy (zazwyczaj) mają fundusze inwestycyjne pasywne. Do grona takich funduszy należą te ze stajni inPZU (zwykle 0,5% od wartości aktywów w skali roku). Dlaczego tak się dzieje? Istnieją instytucje finansowe, które tworzą konkretne indeksy giełdowe. Jednym z takich indeksów jest MSCI World Information Technology Net Total Return USD Index. Przykładowy fundusz inPZU Akcje Sektora Informatycznego stara się dokładnie odzwierciedlić w swoich inwestycjach wartość tego indeksu. Ma więc podane na tacy, w jaki sposób ma inwestować. Po wpłacie Twoich środków, dokładnie odwzorowuje inwestycje w zgodzie ze składem funduszu. Z tego powodu zarządzającemu funduszem odpada cała praca związana z doborem spółek. Stąd niski koszt za zarządzanie.

Niektóre fundusze posiadają opłatę od sukcesu. Pobierają zwykle 20% wartości tego, co uda im się zarobić ponad benchmark, z którym się ścigają.

Zalety funduszy inwestycyjnych

Fundusze inwestycyjne oferują profesjonalne zarządzanie, co jest jedną z ich największych zalet. Zarządzający funduszami to eksperci w swoich dziedzinach, którzy na bieżąco analizują rynki finansowe i podejmują decyzje inwestycyjne na podstawie zaawansowanych analiz i badań. Dzięki temu, nawet osoby bez specjalistycznej wiedzy mogą mieć dostęp do skomplikowanych strategii inwestycyjnych i potencjalnie wyższych zysków.

Kolejnym atutem jest dywersyfikacja ryzyka. Fundusze inwestycyjne lokują środki w różnorodne aktywa, co pozwala na rozłożenie ryzyka i minimalizację potencjalnych strat. Dzięki temu, nawet jeśli jedno z aktywów straci na wartości, pozostałe mogą to zrekompensować, co prowadzi do większej stabilności inwestycji.

Inwestowanie w fundusze jest również wygodne i łatwe. Inwestorzy mogą nabywać jednostki uczestnictwa w funduszach za pośrednictwem banków, domów maklerskich czy internetowych platform inwestycyjnych. Proces ten jest zazwyczaj szybki i nie wymaga dużego zaangażowania czasowego. Ponadto, fundusze inwestycyjne oferują różnorodność – istnieje wiele typów funduszy, które różnią się między sobą strategią inwestycyjną, poziomem ryzyka oraz potencjalnymi zyskami, co pozwala inwestorom na dostosowanie inwestycji do własnych potrzeb i celów.

Wady funduszy inwestycyjnych

Mimo wielu zalet, fundusze inwestycyjne mają również swoje wady. Jedną z nich są opłaty i koszty związane z zarządzaniem funduszem. Fundusze inwestycyjne pobierają różnego rodzaju opłaty, takie jak opłata za zarządzanie, opłata manipulacyjna przy zakupie jednostek uczestnictwa czy opłata za wyniki. Te koszty mogą znacząco obniżyć zyski inwestora, szczególnie w przypadku funduszy o wysokich opłatach.

Kolejną wadą jest brak pełnej kontroli nad inwestycjami. Inwestując w fundusz, inwestor przekazuje swoje środki w ręce zarządzających, co oznacza, że nie ma bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje inwestycyjne. Dla niektórych osób, które preferują aktywne zarządzanie swoim portfelem, może to być istotnym ograniczeniem.

Warto również zwrócić uwagę na ryzyko rynkowe. Mimo dywersyfikacji, fundusze inwestycyjne nie są wolne od ryzyka. Wartość jednostek uczestnictwa może się zmieniać w zależności od sytuacji rynkowej, co oznacza, że inwestorzy mogą ponieść straty, zwłaszcza w okresach gwałtownych spadków na rynkach finansowych.

Do wad funduszy inwestycyjnych (tych aktywnie zarządzanych) zaliczyć należy niewątpliwie subiektywność decyzji zarządzającego funduszem, co może przynieść ponadprzeciętne zyski lub w skrajnym przypadku niestety ponadprzeciętne straty.

Ochrona podatkowa

Szczególnym rodzajem inwestowania w fundusze inwestycyjne jest poruszanie się w ramach funduszy parasolowych. Charakteryzują się one strukturą, która umożliwia inwestorom przenoszenie środków między subfunduszami w ramach jednego funduszu parasolowego bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów podatkowych. Jest to możliwe dzięki temu, że zmiana subfunduszu traktowana jest jako zmiana strategii inwestycyjnej w ramach jednego funduszu, a nie jako sprzedaż i zakup nowych jednostek uczestnictwa.

Fundusze parasolowe oferują szeroki wachlarz subfunduszy, które różnią się między sobą strategią inwestycyjną, poziomem ryzyka oraz potencjalnymi zyskami. Inwestorzy mogą więc dostosować swoje inwestycje do indywidualnych potrzeb i celów, zmieniając subfundusze w zależności od sytuacji rynkowej lub własnych preferencji.

Inwestowanie w fundusze parasolowe jest szczególnie korzystne dla osób, które chcą aktywnie zarządzać swoim portfelem inwestycyjnym, ale jednocześnie zależy im na minimalizacji kosztów transakcyjnych i podatkowych. Dzięki możliwości swobodnego przenoszenia środków między subfunduszami, inwestorzy mogą reagować na zmieniające się warunki rynkowe i optymalizować swoje strategie inwestycyjne bez obaw o dodatkowe opłaty.

Alternatywnie można inwestować w fundusze inwestycyjne w ramach konta IKE bądź IKZE, które zwolnione są z podatków pod warunkiem osiągnięcia wieku emerytalnego. Nie jesteśmy jednak zmuszeni do inwestowania środków w ramach funduszy parasolowych jednego towarzystwa inwestycyjnego.

Jak wybrać odpowiedni fundusz inwestycyjny

Wybór odpowiedniego funduszu inwestycyjnego zaczyna się od zdefiniowania własnych celów inwestycyjnych. Przed podjęciem decyzji, warto zastanowić się, jakie są nasze priorytety: czy chcemy zainwestować na krótki, średni, czy długi okres? Czy zależy nam na maksymalizacji zysków, czy raczej na stabilnym i bezpiecznym wzroście kapitału? Inwestorzy powinni również określić swoją tolerancję na ryzyko. Niektóre fundusze, takie jak fundusze akcyjne, mogą oferować wyższe potencjalne zyski, ale również wiążą się z większym ryzykiem. Z kolei fundusze obligacyjne lub dłużne są zwykle bardziej konserwatywne, oferując stabilniejsze, ale niższe zyski.

Kolejnym krokiem jest szczegółowa analiza dostępnych funduszy. Inwestorzy powinni przyjrzeć się – uwaga – nie historii wyników poszczególnych funduszy, zwracając uwagę na ich wyniki w różnych okresach czasu, lecz na przyszły potencjał tych funduszy. Jak je określić, napisałem powyżej w dziale „poznaj swój fundusz inwestycyjny„. Ważne jest również zrozumienie polityki inwestycyjnej funduszu, czyli strategii, jaką zarządzający funduszem stosują przy wyborze aktywów. Należy zwrócić uwagę na strukturę kosztów związanych z funduszem, takich jak opłaty za zarządzanie, prowizje oraz inne opłaty operacyjne. Koszty te mogą znacząco wpłynąć na ostateczny zysk z inwestycji, dlatego warto wybierać fundusze, które oferują konkurencyjne warunki.

Ostatecznie, inwestorzy powinni skorzystać z dostępnych narzędzi i zasobów, aby dokonać świadomego wyboru. Rankingi funduszy, analizy rynkowe oraz opinie ekspertów mogą dostarczyć cennych informacji na temat potencjalnych inwestycji, jednak nie zastąpią samodzielnego myślenia. Warto również rozważyć konsultację z doradcą finansowym, który pomoże dostosować wybór funduszu do indywidualnych potrzeb i sytuacji finansowej. Pamiętajmy, że wybór odpowiedniego funduszu inwestycyjnego to decyzja, która powinna być dobrze przemyślana i oparta na rzetelnych informacjach, aby skutecznie realizować nasze cele finansowe.

Podsumowanie

Fundusze inwestycyjne to popularne i wszechstronne narzędzie inwestycyjne, które umożliwia wspólne lokowanie środków finansowych przez wiele osób, otwierając drogę do różnorodnych rynków i instrumentów finansowych. Dzięki profesjonalnemu zarządzaniu przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych (TFI) oraz możliwości dywersyfikacji portfela, fundusze inwestycyjne oferują potencjał zysków przy jednoczesnym ograniczeniu ryzyka. Są one dostępne dla szerokiego grona inwestorów, niezależnie od posiadanych środków, co czyni je atrakcyjną opcją dla osób pragnących pomnażać swoje oszczędności w sposób przemyślany i bezpieczny.

W artykule przybliżono, czym są fundusze inwestycyjne, jakie są ich rodzaje oraz jak działają. Omówiono zarówno zalety, takie jak profesjonalne zarządzanie i dywersyfikacja ryzyka, jak i wady, w tym koszty związane z zarządzaniem i brak pełnej kontroli nad inwestycjami. Przedstawiono także różnorodność dostępnych funduszy, od akcyjnych, przez obligacyjne, mieszane, pieniężne, indeksowe, aż po sektorowe. Każdy z tych typów funduszy ma swoje unikalne cechy, które można dostosować do indywidualnych celów i tolerancji na ryzyko inwestorów.

Wybór odpowiedniego funduszu inwestycyjnego wymaga starannej analizy i zrozumienia własnych potrzeb inwestycyjnych. Kluczowe jest zdefiniowanie celów, ocena strategii inwestycyjnej funduszu oraz zrozumienie związanych z nim kosztów. Warto również skorzystać z dostępnych narzędzi, takich jak rankingi funduszy, analizy rynkowe oraz konsultacje z doradcami finansowymi, aby dokonać świadomego wyboru. Dzięki temu inwestorzy mogą znaleźć fundusze, które najlepiej odpowiadają ich indywidualnym wymaganiom, pozwalając na skuteczną realizację celów finansowych.

Autor Paweł Pagacz

W swojej interakcji z rynkiem stosuję analizę wolumenową. Głęboko wierzę, że duży kapitał nie jest ślepy i szuka najwyższych stóp zwrotu. Z jednej strony na rynku szukam, gdzie płynie duży kapitał. Z drugiej strony szukam najlepszych spółek. Jeżeli widzę najlepszą spółkę i kapitał, który do niej płynie, to wiem, w co inwestować. Analizuję zarówno poszczególne spółki giełdowe, jak i całe indeksy, które w końcu składają się z akcji. To też moja droga do wyboru najlepszych funduszy inwestycyjnych. Możesz się ze mną skontaktować, używając adresu e-mail.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin