Santander Dłużny Krótkoterminowy

29.05.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Paweł Pagacz
Santander Dłużny Krótkoterminowy

Santander Dłużny Krótkoterminowy to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Santander TFI S.A., który koncentruje się na inwestycjach w krótkoterminowe obligacje i papiery wartościowe. Fundusz obligacji skierowany jest głównie na obligacje emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, a także na obligacje korporacyjne, bony skarbowe i listy zastawne.

Fundusz charakteryzuje się niskim ryzykiem inwestycyjnym, co czyni go atrakcyjnym dla inwestorów poszukujących stabilnych i bezpiecznych inwestycji. Wskaźnik ryzyka dla tego funduszu wynosi 2 na 7, co oznacza niski poziom ryzyka w porównaniu z innymi produktami inwestycyjnymi. Fundusz ma za zadanie zapewniać regularne, choć umiarkowane zyski, przy jednoczesnym minimalizowaniu ryzyka.

Początek działalności funduszu datuje się na 1998 rok, co daje mu długą historię zarządzania aktywami i stabilności. Minimalna pierwsza wpłata wynosi 100 złotych, co czyni fundusz dostępnym dla szerokiego grona inwestorów. Fundusz jest aktywnie zarządzany, co oznacza, że skład jego portfela może różnić się od benchmarku, którym jest WIBOR 3M.

W skład portfela funduszu wchodzą głównie obligacje o zmiennym oprocentowaniu lub krótkim terminie do wykupu, a dominującą część aktywów stanowią obligacje skarbowe. Inwestycje są denominowane głównie w PLN, a ryzyko walutowe w przypadku inwestowania w zagraniczne instrumenty dłużne jest zabezpieczane.

Santander Dłużny Krótkoterminowy to fundusz dedykowany inwestorom poszukującym niskiego ryzyka i stabilnych zysków, dzięki inwestycjom w krótkoterminowe obligacje i papiery wartościowe emitowane przez państwo i przedsiębiorstwa. Jego strategia inwestycyjna oraz długi okres działalności czynią go wiarygodnym wyborem dla osób ceniących bezpieczeństwo finansowe.

Jak zarabia fundusz Santander Dłużny Krótkoterminowy

Fundusz Santander Dłużny Krótkoterminowy zarabia poprzez inwestowanie w krótkoterminowe obligacje i papiery wartościowe emitowane przez Skarb Państwa oraz przedsiębiorstwa. Generuje zyski głównie z odsetek od tych obligacji oraz z różnic kursowych przy sprzedaży papierów wartościowych. Fundusz inwestuje w obligacje o zmiennym oprocentowaniu lub krótkim terminie wykupu, co pozwala na regularne uzyskiwanie dochodów przy minimalnym ryzyku. Aktywnie zarządzany portfel funduszu pozwala na optymalizację zysków przy jednoczesnym zabezpieczaniu ryzyka walutowego.

Powyższa strategia, ukierunkowana zwłaszcza na krótkoterminowe inwestowania, pozwala zabezpieczyć się przed wzrostem stóp procentowych. Wzrost stóp procentowych negatywnie wpływa na krótkoterminową wycenę funduszu Santander Dłużny Krótkoterminowy.

W historii ostatnich 20 lat dwukrotnie mieliśmy do czynienia ze wzrostem stóp procentowych (zobacz na archiwalne stopy procentowe NBP). Był to czas kryzysu nieruchomości w latach 2007-2009 oraz okres pandemii po roku 2020. W obu przypadkach fundusz zareagował krótkoterminowym spadkiem, by później nadrabiać straty.

Wyniki funduszu Santander Dłużny Krótkoterminowy
Wyniki funduszu Santander Dłużny Krótkoterminowy

Inwestując w fundusz inwestycyjny Santander Dłużny Krótkoterminowy musisz mieć w głowie to, że wybuch kryzysów, wiążący się z podnoszeniem stóp procentowych, jest okazją inwestycyjną dla tego rodzaju funduszu. Zamiast uciekać ze środkami, jak ma tendencję robić większość inwestorów, możesz wykorzystać szansę i zainwestować wtedy w Santander Dłużny Krótkoterminowy.

Skład portfela Santander Dłużny Krótkoterminowy
Skład portfela Santander Dłużny Krótkoterminowy – na podstawie danych: https://www.santander.pl/tfi/fundusze-inwestycyjne/santander-fio/santander-dluzny-krotkoterminowy

Obecnie fundusz posiada 92% środków zainwestowanych w Polsce, 7% we Francji i 1% w Luxemburgu. 94% środków zainwestowanych jest w obligacje. 5% w listy zastawne*. 1%, to najpłynniejsze instrumenty (czyli środki pieniężne i depozyty).

Fundusze dłużne i obligacji, które warto brać pod uwagę

Generali Korona Dochodowy to fundusz inwestycyjny, który oferuje stabilne dochody poprzez inwestycje w krótkoterminowe instrumenty finansowe, takie jak bony skarbowe i certyfikaty depozytowe. Niski poziom ryzyka i umiarkowane zyski czynią go atrakcyjnym wyborem dla konserwatywnych inwestorów.

PKO Obligacji Skarbowych to fundusz inwestujący w obligacje skarbowe, co zapewnia stabilność i bezpieczeństwo inwestycji. Regularne wypłaty dochodów oraz niskie ryzyko sprawiają, że jest to odpowiedni fundusz dla osób poszukujących bezpiecznych inwestycji.

Pekao Spokojna Inwestycja oferuje zdywersyfikowany portfel inwestycyjny, skupiający się na bezpiecznych papierach wartościowych. Fundusz ten zapewnia stabilne dochody i minimalizuje ryzyko inwestycyjne, co czyni go odpowiednim wyborem dla inwestorów ceniących stabilność finansową.

Każdy z tych funduszy oferuje różne zalety, które mogą być odpowiednie dla różnych typów inwestorów, poszukujących bezpiecznych i stabilnych dochodów z inwestycji.

*Listy zastawne to rodzaj dłużnych papierów wartościowych emitowanych przez banki hipoteczne. Są one zabezpieczone na nieruchomościach lub innych wysokiej jakości aktywach, co sprawia, że stanowią stosunkowo bezpieczną inwestycję. Emitent zobowiązuje się do spłaty kapitału oraz odsetek w określonych terminach. Listy zastawne charakteryzują się wysoką płynnością oraz stabilnością, dzięki czemu są atrakcyjne dla inwestorów poszukujących bezpiecznych i stabilnych instrumentów finansowych.

Autor Paweł Pagacz

W swojej interakcji z rynkiem stosuję analizę wolumenową. Głęboko wierzę, że duży kapitał nie jest ślepy i szuka najwyższych stóp zwrotu. Z jednej strony na rynku szukam, gdzie płynie duży kapitał. Z drugiej strony szukam najlepszych spółek. Jeżeli widzę najlepszą spółkę i kapitał, który do niej płynie, to wiem, w co inwestować. Analizuję zarówno poszczególne spółki giełdowe, jak i całe indeksy, które w końcu składają się z akcji. To też moja droga do wyboru najlepszych funduszy inwestycyjnych. Możesz się ze mną skontaktować, używając adresu e-mail.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin