PKO Obligacji Skarbowych

28.05.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Paweł Pagacz
PKO Obligacji Skarbowych

Fundusz PKO Obligacji Skarbowych jest jednym z popularniejszych funduszy inwestycyjnych dostępnych na polskim rynku. Jego głównym celem jest inwestowanie w obligacje skarbowe emitowane przez rząd, które uznawane są za jedne z najbezpieczniejszych instrumentów finansowych. W poniższym artykule przedstawię szczegóły dotyczące tego funduszu PKO Obligacji Skarbowych, jego popularności, horyzontu inwestycyjnego, ryzyka oraz potencjalnych zysków.

Fundusz PKO Obligacji Skarbowych

PKO Obligacji Skarbowych inwestuje przede wszystkim w polskie obligacje skarbowe. Obligacje te są emitowane przez Skarb Państwa i stanowią formę pożyczki, którą inwestor udziela rządowi. W zamian za udostępnienie kapitału, inwestor otrzymuje regularne odsetki, a na koniec okresu zapadalności obligacji – zwrot zainwestowanego kapitału. Ze względu na to, że emitentem jest państwo, obligacje skarbowe uznawane są za bardzo bezpieczne inwestycje, z minimalnym ryzykiem niewypłacalności.

Fundusz PKO Obligacji Skarbowych cieszy się dużą popularnością wśród inwestorów indywidualnych. Jego atrakcyjność wynika z relatywnie niskiego ryzyka oraz stabilnych dochodów, które są szczególnie ważne w okresach niepewności gospodarczej. Popularność funduszu może być także związana z zaufaniem do marki PKO BP, największego banku w Polsce, co dodatkowo zwiększa poczucie bezpieczeństwa inwestorów.

Horyzont inwestycyjny dla funduszu PKO obligacji skarbowych

Horyzont inwestycyjny, który warto brać pod uwagę przy inwestowaniu w fundusz PKO Obligacji Skarbowych, to przynajmniej kilka lat. Obligacje skarbowe mają różne terminy zapadalności, od kilku miesięcy do nawet kilkudziesięciu lat. Inwestorzy powinni więc być gotowi na utrzymanie swoich inwestycji przez dłuższy okres, aby móc czerpać pełne korzyści z odsetek i uniknąć ewentualnych strat związanych z krótkoterminowymi wahaniami rynkowymi.

Inwestowanie w fundusze obligacji, w tym w fundusz PKO Obligacji Skarbowych, wiąże się z pewnym ryzykiem, choć jest ono znacznie mniejsze w porównaniu do inwestowania w akcje czy inne bardziej zmienne instrumenty finansowe. Ryzyko to obejmuje między innymi ryzyko stopy procentowej, czyli możliwość zmiany wartości obligacji w odpowiedzi na zmiany stóp procentowych. Gdy stopy procentowe rosną, wartość istniejących obligacji może spadać, co może wpłynąć negatywnie na wyniki funduszu. Innym ryzykiem jest inflacja, która może erodować realną wartość otrzymywanych odsetek.

Zyski z inwestowania w fundusze obligacji, takie jak PKO Obligacji Skarbowych, są zazwyczaj niższe niż potencjalne zyski z inwestycji w akcje, ale także stabilniejsze. Inwestorzy mogą oczekiwać regularnych wypłat odsetek, które w zależności od warunków rynkowych mogą wynosić od kilku do kilkunastu procent rocznie. Warto jednak pamiętać, że historyczne wyniki funduszy nie gwarantują przyszłych zysków, a zyski mogą się różnić w zależności od warunków rynkowych i polityki inwestycyjnej funduszu.

Jakie są perspektywy funduszu PKO Obligacji Skarbowych?

Fundusze PKO Obligacji Skarbowych mają dwa fundusze, które dzielą się na obligacje długoterminowe oraz krótkoterminowe.

Fundusz PKO Obligacji Skarbowych Długoterminowy

W co inwestuje fundusz?

• Inwestuje głównie w polskie obligacje skarbowe o średnim terminie zapadalności ok. 4 lata.
• Ceny takich obligacji rosną albo spadają głównie pod wpływem zmian inflacji i stóp procentowych.
• Wypłacane przez nie kupony odsetkowe przekładają się pozytywnie na wycenę subfunduszu.
• Fundusz jest zarządzany aktywnie, więc jego struktura może się zmieniać.

Tak wygląda ekspozycja portfela oraz aktywa:

Aktywa PKO obligacji dłogoterminowy
Aktywa PKO Obligacji Długoterminowych – źródło: karta funduszu

Fundusz ten zależy od indeksu TBSP, który jest benchmarkiem dla obligacji. Indeks TBSP, czyli Treasury BondSpot Poland Index, jest pierwszym oficjalnym indeksem obligacji skarbowych w Polsce. Jest to indeks dochodowy, który uwzględnia zmiany kursów obligacji, wartości narosłych odsetek oraz dochody z reinwestycji kuponów odsetkowych. Indeks TBSP jest wyliczany na podstawie kursów referencyjnych.

Indeks TBSP jest wykorzystywany jako benchmark dla funduszy inwestycyjnych inwestujących w obligacje skarbowe, a także jako podstawa do tworzenia produktów finansowych, takich jak ETF-y. Istnieje bowiem także ETF na rynek obligacji (ETF na obligacje).

Wiesz więcej: ETF co to jest?

Obecnie indeks TBSP jest w zakresie wahań bocznych:

PKO Obligacji Skarbowych
PKO Obligacji Skarbowych a indeks TBSP

Trwa więc korekta, dlatego fundusze obligacji od kilku miesięcy nie zarabiają. W optymistycznym wariancie indeks TBSP zakończy korektę w formie bocznej latach i zwyżka funduszy obligacji zostanie wznowiona.

Co sprzyja obligacjom długoterminowym?

Obligacje zyskują, gdy spada inflacja oraz RPP obniża stopy procentowe. Obecnie inflacja wykonuje korekcyjny wzrost, a RPP jest w fazie przerwy z cyklu obniżek stóp procentowych. To dlatego indeks TBSP wykonuje korektę, a fundusze obligacji nie zarabiają.

W drugiej części roku inflacja znów powinna spadać, a RPP być może rozważy scenariusz obniżek stóp. Taki zestaw zapewni wznowienie hossy funduszy obligacji.

Fundusz PKO Obligacji Krótkoterminowy

W co inwestuje fundusz?

• Inwestuje głównie w polskie obligacje skarbowe o krótkim terminie zapadalności.
• Ceny takich obligacji nie zmieniają się istotnie pod wpływem zmian inflacji i stóp procentowych.
• Wypłacane przez nie kupony odsetkowe przekładają się pozytywnie na wycenę subfunduszu.

Tak wyglądają aktywa funduszu PKO Obligacji Krótkoterminowy:

Fundusz PKO obligacji krótkoterminowy
Fundusz PKO Obligacji Krótkoterminowy – źródło: karta funduszu

Obligacje krótkoterminowe są stabilniejsze, o ich wynikach decyduje przede wszystkim bieżące oprocentowanie. Dopóki stopy procentowe nie zostaną znacząco obniżone, papiery tego typu powinny przynosić dość stabilne wyniki. W hossie lepiej więc wybierać fundusze obligacji długoterminowych, natomiast  w bessie obligacji papiery krótkoterminowe.

Podsumowanie dla PKO Obligacji Skarbowych

Podsumowując, fundusz PKO Obligacji Skarbowych jest atrakcyjną opcją dla inwestorów poszukujących stabilnych i bezpiecznych inwestycji. Popularność tego funduszu wynika z niskiego ryzyka oraz stabilnych dochodów. Inwestorzy powinni jednak rozważać dłuższy horyzont inwestycyjny i być świadomi ryzyk związanych z inwestowaniem w obligacje. Choć zyski mogą być niższe w porównaniu do bardziej ryzykownych aktywów, stabilność i bezpieczeństwo czynią fundusz PKO Obligacji Skarbowych interesującą opcją dla wielu inwestorów.

Autor Michał Giel

Zajmuje się rynkiem kapitałowym od ponad 20 lat. Pierwsze zebrane doświadczenia pozwoliły mi uczestniczyć w hossie lat 2003-2007. Od 2007 roku współprowadzę Funduszowe.pl, gdzie pierwszym sygnałem była sprzedaż akcji przed historyczną bessą lat 2007-2009. Jestem inwestorem długoterminowym i inwestuję w cyklach hossa/bessa. Wykorzystuję spradzone przez lata metody, do których należą cykle, wskaźniki makroekonomiczne, wskaźniki techniczne, czy fale Elliotta. Staram się być elastyczny i realnie oceniać szansę każdej inwestycji. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z adresu e-mail.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin