Pekao Spokojna Inwestycja

29.05.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Paweł Pagacz
PEKAO Spokojna Inwestycja

Pekao Spokojna Inwestycja to fundusz inwestycyjny o charakterze konserwatywnym, zarządzany przez Pekao TFI w ramach Pekao Funduszy Globalnych SFIO. Fundusz ten jest zaprojektowany przede wszystkim dla inwestorów poszukujących stabilności i bezpieczeństwa swoich inwestycji, co czyni go odpowiednim wyborem w okresach niepewności rynkowej lub dla tych, którzy preferują niskie ryzyko.

Fundusz Pekao Spokojna Inwestycja

Inwestowanie w fundusz Pekao Spokojna Inwestycja niesie ze sobą liczne korzyści, zwłaszcza dla inwestorów poszukujących stabilności i bezpieczeństwa swoich środków. Fundusz ten inwestuje głównie w dłużne instrumenty finansowe, takie jak obligacje skarbowe oraz obligacje emitowane przez wiarygodne przedsiębiorstwa. Dzięki temu minimalizuje ryzyko inwestycyjne i zapewnia stabilne dochody. Oto struktura portfela funduszu:

Pekao Spokojna Inwestycja
Pekao Spokojna Inwestycja – źródło: analizy.pl

Jednym z kluczowych atutów funduszu jest jego konserwatywna polityka inwestycyjna. W dobie niepewności na rynkach finansowych, Pekao Spokojna Inwestycja oferuje inwestorom pewność i przewidywalność. Obligacje skarbowe, będące jednym z głównych składników portfela, są uznawane za bezpieczne, ponieważ są gwarantowane przez państwo. Dzięki temu inwestorzy mogą mieć pewność, że ich środki są lokowane w aktywa o niskim ryzyku.

Kolejnym ważnym aspektem jest wysoka płynność funduszu. Pekao Spokojna Inwestycja zapewnia codzienną wycenę jednostek uczestnictwa, co umożliwia inwestorom szybki dostęp do swoich środków w razie potrzeby. Jest to szczególnie istotne dla tych, którzy mogą potrzebować płynności finansowej w krótkim okresie.

Fundusz ten jest również zarządzany przez doświadczonych specjalistów, którzy dbają o optymalizację portfela inwestycyjnego i minimalizowanie ryzyka. Zarządzający funduszem regularnie monitorują sytuację na rynkach finansowych i dokonują odpowiednich korekt w portfelu, aby maksymalizować zyski i chronić inwestorów przed stratami.

Cele funduszu Pekao Spokojna Inwestycja

Główne cechy funduszu Pekao Spokojna Inwestycja obejmują inwestycje w polskie papiery dłużne, co pozwala na zminimalizowanie ryzyka związanego z rynkami akcyjnymi. Portfel funduszu składa się głównie z obligacji skarbowych oraz innych bezpiecznych instrumentów dłużnych, co zapewnia relatywnie stabilne zyski. Wartość aktywów netto funduszu wynosi około 5,8 miliarda PLN.

Fundusz oferuje codzienną wycenę jednostek uczestnictwa, co zwiększa jego płynność. Minimalna pierwsza wpłata wynosi 1 000 PLN, a każda kolejna wpłata to minimum 500 PLN. Maksymalna opłata stała za zarządzanie wynosi 0,91%, co jest typowe dla tego rodzaju funduszy.

Wyniki funduszu Pekao Spokojna Inwestycja

Pod względem wyników, Pekao Spokojna Inwestycja charakteryzuje się niską zmiennością, co jest atrakcyjne dla inwestorów preferujących stabilność. Fundusz regularnie spełnia kryteria Dobrych Praktyk Informacyjnych, co oznacza, że transparentnie komunikuje skład swojego portfela oraz wyniki finansowe, co jest istotne dla inwestorów ceniących przejrzystość i uczciwość w zarządzaniu środkami.

Fundusz Pekao Spokojna Inwestycja koncentruje się na inwestowaniu w dłużne instrumenty finansowe, głównie obligacje skarbowe oraz obligacje emitowane przez przedsiębiorstwa o wysokiej wiarygodności kredytowej. Celem funduszu jest osiągnięcie stabilnych dochodów przy minimalnym ryzyku inwestycyjnym. Fundusz dąży do utrzymania wysokiej płynności portfela, a także stosuje zabezpieczenia walutowe w celu ochrony przed ryzykiem kursowym. Maksymalnie 20% aktywów może być ulokowane w inne instrumenty finansowe. Tak prowadzona polityka pozwoliła na całkiem dobry wynik fundusz za ostatni rok – fundusz zyskał 7%:

Pekao Spokojna Inwestycja
Pekao Spokojna Inwestycja – źródło analizy.pl

Jak widać na wykresie, wycena jednostek podnosi się stabilnie w górę. Wycena bardziej przypomina lokatę bankową niż wycenę funduszu obligacji, który ma wahania. Dlaczego tak się dzieje? Obligacje krótkoterminowe są stabilniejsze, o ich wynikach decyduje przede wszystkim bieżące oprocentowanie. Dopóki stopy procentowe nie zostaną znacząco obniżone, papiery tego typu powinny przynosić dość stabilne wyniki. Fundusze tego typu mają więc pewną przewagę nad obligacjami długoterminowymi. O ile te drugie są uzależnione od inflacji oraz polityki RPP, o tyle fundusze krótkoterminowe są stabilniejsze.

W długim terminie wahania na wycenie (szczególnie w dół) są naprawdę małe jak na rynek obligacji. W czasie bessy obligacji fundusz zaniżył swoją wartość ok. 1%, by szybko odrabiać straty. Struktura funduszu pozwala zarządzającym cały czas poprawiać wyniki, a w perspektywie 3 lat zyski wynoszą ponad 17%. Ten czas obejmuje zarówno bessę jak i hossę na rynku obligacji.

Podsumowanie Pekao Spokojna Inwestycja

Pekao Spokojna Inwestycja to bardzo dobry fundusz dłużny konserwatywny. W czasie bessy wahania są minimalne i fundusz stabilnie rośnie. Struktura portfela (papiery skarbowe, nieskarbowe, depozyty) pozwala na stabilne zyski, które mogą przewyższać lokatę bankową. W czasie 3 lat fundusz zyskał 17% i to bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę bessę na rynku obligacji (fundusze obligacji długoterminowych traciły wtedy nawet 15% rocznie).

Jeżeli szukasz stabilnego funduszu, który co roku będzie zarabiał nieco więcej niż lokata bankowa, to Pekao Spokojna Inwestycja wydaje się dobrym wyborem. Fundusz swoją strukturą przypomina opisywana ostatnio fundusz Generali Korona Dochodowy.

Autor Michał Giel

Zajmuje się rynkiem kapitałowym od ponad 20 lat. Pierwsze zebrane doświadczenia pozwoliły mi uczestniczyć w hossie lat 2003-2007. Od 2007 roku współprowadzę Funduszowe.pl, gdzie pierwszym sygnałem była sprzedaż akcji przed historyczną bessą lat 2007-2009. Jestem inwestorem długoterminowym i inwestuję w cyklach hossa/bessa. Wykorzystuję spradzone przez lata metody, do których należą cykle, wskaźniki makroekonomiczne, wskaźniki techniczne, czy fale Elliotta. Staram się być elastyczny i realnie oceniać szansę każdej inwestycji. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z adresu e-mail.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin