Odpływ inwestorów z rynku funduszy akcyjnych

17.04.2020, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel
Odpływ inwestorów z rynków akcji

Z kontrariańskiego punktu widzenia kiepskie nastroje panujące wśród krajowych inwestorów są zwykle zapowiedzią nadejścia fali trwalszych wzrostów. Zwykle sytuacja powtarza się – tłum wyprzedaje aktywa a globalne instytucje akumulują akcje (stąd rekordowe obroty). Czy w marcu nastąpiło już ostateczne schłodzenie nastrojów i ostateczna wyprzedaż na rynku funduszy akcyjnych?

Odpływ kapitału z rynku akcji może znacząco wpłynąć na globalne rynki finansowe. Inwestorzy decydują się na wycofanie swoich środków z akcji z różnych powodów, często kierując się obawami o przyszłość gospodarki, zmieniającymi się warunkami makroekonomicznymi lub szukając bezpieczniejszych alternatyw inwestycyjnych. W tym artykule przeanalizujemy główne przyczyny odpływu kapitału z rynku akcji oraz jego potencjalne konsekwencje.

Przyczyny Odpływu Kapitału

Obawy o kondycję gospodarki, takie jak recesja, kryzysy finansowe czy pandemie, często prowadzą do odpływu kapitału z rynku akcji. Inwestorzy, zaniepokojeni możliwymi spadkami wartości akcji, wolą przenieść swoje środki do bezpieczniejszych aktywów, takich jak obligacje czy złoto. Więcej na temat tego, jak zacząć inwestować w bezpieczniejsze aktywa, można przeczytać w artykule jak inwestować w złoto.

Zmiany w polityce monetarnej, takie jak decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych, mogą również wpływać na przepływy kapitału. Na przykład podniesienie stóp procentowych może skłaniać inwestorów do wycofywania kapitału z rynku akcji na rzecz funduszy obligacji. W takich przypadkach fundusze inwestycyjne, jak te opisane w artykule fundusze inwestycyjne, stają się bardziej atrakcyjne.

Wahania kursów walut również odgrywają znaczącą rolę. Zmiany kursów mogą wpływać na decyzje inwestorów dotyczące alokacji kapitału. Na przykład, osłabienie euro może prowadzić do wycofywania środków z europejskich rynków akcji. Szczegółowe prognozy dotyczące kursu euro można znaleźć w artykule kurs euro prognozy.

Konsekwencje Odpływu Kapitału

Masowy odpływ kapitału z rynku akcji prowadzi do spadku ich wartości, co może skutkować paniką wśród inwestorów i dalszym wycofywaniem środków, tworząc spiralę spadkową. Zmniejszenie płynności rynku utrudnia kupowanie i sprzedawanie akcji po stabilnych cenach, co z kolei może prowadzić do większej zmienności i niepewności na rynku. W takich warunkach inwestorzy często przekierowują swoje środki do innych klas aktywów. Złoto, jako bezpieczna przystań, jest popularnym wyborem, a więcej informacji na ten temat można znaleźć w artykule Jak Inwestować w Złoto.

Zmiany w strukturze portfeli inwestorów są nieuniknione. W miarę jak kapitał odpływa z rynku akcji, inwestorzy szukają innych, bardziej stabilnych inwestycji. Fundusze obligacji, które zapewniają stabilniejsze dochody, stają się atrakcyjną alternatywą. Więcej o tym, jak działają fundusze obligacji, można dowiedzieć się z artykułu Fundusze Obligacji.

Podsumowanie

Odpływ kapitału z rynku akcji ma poważne konsekwencje zarówno dla inwestorów, jak i dla całej gospodarki. Zrozumienie przyczyn tego zjawiska, takich jak obawy o kondycję gospodarki, zmiany w polityce monetarnej czy wahania kursów walut, jest kluczowe dla podejmowania świadomych decyzji inwestycyjnych. W takich warunkach inwestorzy powinni rozważyć dywersyfikację swoich portfeli, na przykład poprzez systematyczne oszczędzanie i inwestowanie w różne klasy aktywów, jak opisano w artykule Systematyczne Oszczędzanie.

Inwestorzy uciekają z akcji

Patrząc na sam indeks nastrojów inwestorów – nie wygląda to jeszcze tak tragicznie. Nastąpiło co prawda mocne schłodzenie w marcu, ale nie zostały np. osiągnięte poziomy pesymizmu z marca 2018 roku:

Indeks INI SII

 

Indeks INI
Indeks INI

 

Saldo wpłat i wypłat na rynku funduszy inwestycyjnych

Sytuacja wygląda nieco inaczej, gdy przyjrzymy się raportom domów maklerskich oraz towarzystw inwestycyjnych. W pierwszej połowie marca fundusze inwestycyjne odnotowały rekordowy odpływ pieniędzy. Wypłaty z TFI przewyższyły wpłaty o ponad 20 mld zł.  To największy odpływ środków w skali miesiąca w historii. Przez ostatnie lata miesięczne zmiany wahały się w przedziale od plus 3 mld do minus 3 mld zł.

Na poniższym wykresie z Trigona widać, z jaką skalą opływu mieliśmy do czynienia:

 

 

Odpływ kapitału z funduszy inwestycyjnych
Odpływ kapitału z funduszy inwestycyjnych

 

Odpływy pieniędzy klientów odnotowały wszystkie Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, bez wyjątku. W sześciu przekroczyły one okrągły miliard złotych. Najgorzej wypadły Pekao i Santander, z których inwestorzy wypłacili po 4 mld zł. Wypływy pieniędzy dotknęły zarówno rynku obligacji, jak i rynku akcji (proporcjonalnie).

Małe i średnie spółki – uczieczka kapitału

Zdecydowanie najmniejszym zainteresowaniem cieszą się strategie inwestowania w akcje małych i średnich spółek oraz surowce, czyli branże najbardziej niedowartościowane, z największym potencjałem do wzrostów. Stosunkowo silne zachowanie indeksu sWig80 wynika raczej z braku podaży, a w takich warunkach indeks potrafił już „wykasować” sporą część strat wywołanych paniką. Można sobie wyobrazić skalę wzrostów w segmencie MISS w sytuacji ożywienia gospodarczego i takiej mody, jaką mieliśmy w 2006 i 2007. Teraz jest tanio i nikt się tym rynkiem nie interesuje (po 3 latach spadków). Przyjdzie czas, w którym fundusz MISS będzie chciał mieć w portfelu każdy inwestor.

Podsumowanie

Można się zastanawiać, dlaczego nastroje SII schłodziły się w niewielkim stopniu w relacji do rekordowego odpływu kapitału? Przychodzi na myśl sugestia, iż  INI mierzy procent inwestorów byków, niedźwiedzi i neutralnych odnośnie do kierunku rynku giełdowego przez następne 6 miesięcy. Większość uczestników rynku zakłada zapewne, że w perspektywie 2-3 miesięcy będzie bardzo źle (więc sprzedali), za 6 miesięcy będzie już dobrze (uporamy się z pandemią).

 Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin