Inwestor Nowych Technologii

12.10.2023, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel
Inwestor Nowych Technologii

O tym, czy warto inwestować w fundusz Inwestor Nowych Technologii, decydują indywidualne potrzeby i preferencje inwestora. Fundusz ten inwestuje w akcje spółek technologicznych z całego świata, dlatego jego stopa zwrotu może być wysoka, ale sama inwestycja może być również ryzykowna. A jakie są fakty na temat wyników funduszu?

Fundusz Inwestor Nowych Technologii, zarządzany przez Investors TFI, wyróżnia się na polskim rynku inwestycyjnym swoim skupieniem na sektorze nowych technologii. Jego głównym celem jest osiąganie ponadprzeciętnych wyników poprzez inwestowanie w akcje spółek technologicznych notowanych na giełdach w USA, Europie Zachodniej oraz w Polsce.

Fundusz koncentruje się na spółkach z branż takich jak informatyka, telekomunikacja, medycyna czy biotechnologia, które mają duży potencjał wzrostu. Strategia inwestycyjna opiera się na aktywnej selekcji spółek, bazując na analizie fundamentalnej. Wybór spółek jest dokonywany na podstawie oceny kompetencji zarządu oraz potencjału do długoterminowego wzrostu wyceny. Fundusz dąży także do zabezpieczenia ryzyka walutowego związanego z inwestycjami na rynkach zagranicznych.

Inwestowanie w sektor nowych technologii wiąże się jednak z wysokim ryzykiem, zwłaszcza ryzykiem puchnięcia bańki związanej ze sztuczną inteligencją. Fundusz jest przeznaczony dla inwestorów, którzy akceptują dużą zmienność wartości inwestycji oraz posiadają długoterminowy horyzont inwestycyjny, zazwyczaj powyżej pięciu lat. Wysoka zmienność rynku technologicznego może prowadzić do znacznych wahań wyceny jednostek uczestnictwa funduszu, co należy uwzględnić przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Zarządzanie funduszem wiąże się z określonymi kosztami. Maksymalna opłata stała za zarządzanie wynosi 2%, co jest standardem dla funduszy aktywnie zarządzanych. Dodatkowo, pobierana jest opłata za sukces, która wynosi 20% nadwyżki wyniku funduszu ponad benchmark. Takie struktury opłat mają na celu motywowanie zarządzających do osiągania jak najlepszych wyników.

Funduszem zarządza Maciej Chudzik, który jest związany z Inwestors TFI od 2011 roku. Jego doświadczenie i wiedza w zakresie nowych technologii stanowią istotny atut funduszu, dając inwestorom pewność, że ich środki są zarządzane przez kompetentnego specjalistę.

Podsumowując, Inwestor Nowych Technologii to fundusz, który oferuje wysokie potencjalne zyski związane z inwestowaniem w sektor nowych technologii. Jest to jednak inwestycja dla osób gotowych zaakceptować wysokie ryzyko i zmienność rynku. Wyniki funduszu, polityka inwestycyjna oraz doświadczenie zarządzającego czynią go atrakcyjną opcją dla inwestorów długoterminowych szukających możliwości zysków na dynamicznie rozwijającym się rynku technologicznym.

W co inwestuje fundusz Inwestor Nowych Technologii?

Fundusz inwestycyjny Inwestor Nowych Technologii inwestuje w akcje emitentów z sektora usług informatycznych oraz nowych technologii z Polski, Europy Zachodniej lub USA. Pozostałą część aktywów fundusz lokuje w dłużne papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe. Fundusz dąży do zabezpieczania ryzyka walutowego.

Obecna struktura portfela wygląda tak (źródło: analizy.pl):

Akcje czy obligacje? Inwestycje funduszu Investor nowych technologii
W co inwestuje Investor nowych technologii

90% aktywów stanowią akcje, głównie zagraniczne (85%). Można wnioskować, że wpływ na fundusz mają głownie akcje z USA (z indeksu Nasdaq) oraz technologiczne akcje europejskie.

Patrząc w samej karcie funduszu, możemy dowiedzieć się, że przynajmniej dla 75% środków, benchmarkiem jest MSCI ACWI IMI Innovation Net Total Return USD Index. Idąc tym tropem możemy się dowiedzieć o (potencjalnym) składzie funduszu:

Skład funduszu Investor Nowych Technologii
Skład funduszu Investor Nowych Technologii

Dlaczego wyniki funduszu są słabe?

Niedawno na blogu opisywaliśmy inny fundusz (inPZU Akcje Sektora Informatycznego), który inwestuje w modne spółki z indeksu Nasdaq. Technologia i sztuczna inteligencja są obecnie preferowane przez inwestorów i właśnie tam płynie kapitał. Fundusz Inwestor nowych technologii inwestuje na szerokim rynku i ma ten sam problem co fundusz Skarbiec Spółek Wzrostowych. Głównym czynnikiem wpływającym na słabe wyniki funduszu jest więc zacieśnianie polityki monetarnej przez banki centralne, w tym Rezerwę Federalną Stanów Zjednoczonych. Podwyżki stóp procentowych powodują wzrost kosztu pieniądza, co negatywnie wpływa na wycenę akcji spółek wzrostowych. Innym słowy –  słabe wyniki są spowodowane brakiem szerokości hossy w Stanach Zjednoczonych. Rośnie kilka spółek, ale np. indeks Russell2000 (małe spółki). wciąż jest w bessie.

Zobaczmy porównanie fundusz Investor oraz inPZU:

Fundusz inPZU ma lepsze wyniki niż Investor
inPZU sektora informatycznego vs. Investor nowych technologii

Końcem 2023 roku wyniki zaczęły się mocno różnicować. Fundusz inPZU Sektora Informatycznego inwestuje w modne obecnie spółki, do których płynie kapitał. Fundusz Inwestor Nowych Technologii inwestuje w spółki z szerokiego rynku, na którym brak jest kapitału. Potrzebuje szerokiej hossy na rynku, trendu, w którym zyskuje większość spółek amerykańskich.

Wyniki funduszu Inwestor Nowych Technologii będą lepsze, gdy indeks Russell2000 będzie również silny jak Nasdaq (którego wzrost jest generowany zyskami kilku spółek). Zobaczmy porównanie obu indeksów:

Indeks Nasdaq v Russell2000
Porównanie – hossa Nasdaq, bessa Russell2000

Gdy słaby jest Russell, słabsze są fundusze inwestujące w szeroki zakres spółek technologicznych. Obecnie lepsze wyniki ma inPZU sektora informatycznego, ale za kilka miesięcy sytuacja może ulec zmianie.

Autor Michał Giel

Zajmuje się rynkiem kapitałowym od ponad 20 lat. Pierwsze zebrane doświadczenia pozwoliły mi uczestniczyć w hossie lat 2003-2007. Od 2007 roku współprowadzę Funduszowe.pl, gdzie pierwszym sygnałem była sprzedaż akcji przed historyczną bessą lat 2007-2009. Jestem inwestorem długoterminowym i inwestuję w cyklach hossa/bessa. Wykorzystuję spradzone przez lata metody, do których należą cykle, wskaźniki makroekonomiczne, wskaźniki techniczne, czy fale Elliotta. Staram się być elastyczny i realnie oceniać szansę każdej inwestycji. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z adresu e-mail.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin