Generali Korona Dochodowy

28.05.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Paweł Pagacz

Generali Korona Dochodowy to jeden z najlepszych funduszy na rynku długu. Plusem funduszu jest długa historia, znana i stabilna marka, bardzo duże aktywa (ok. 2,7 mld zł) ,a także wyniki, które na przestrzeni lat są bardzo dobre. W co inwestuje fundusz inwestycyjny Generali Korona Dochodowy i czy warto w niego inwestować teraz?

Generali Korona Dochodowy

Generali Korona Dochodowy to fundusz inwestycyjny zarządzany przez Generali Investments TFI S.A., który przyciąga inwestorów szukających stabilnych dochodów przy stosunkowo niskim poziomie ryzyka. Fundusz ten koncentruje się na inwestowaniu w różne instrumenty dłużne, takie jak obligacje skarbowe, obligacje korporacyjne oraz inne papiery wartościowe o stałym dochodzie. Jego portfel może zawierać zarówno polskie, jak i zagraniczne obligacje, co pozwala na dywersyfikację ryzyka i maksymalizację zysków. Dodatkowo, aby utrzymać płynność i minimalizować ryzyko, fundusz może inwestować w krótkoterminowe papiery wartościowe oraz depozyty bankowe.

Inwestowanie w fundusz inwestycyjny Generali Korona Dochodowy ma kilka zalet, które czynią go atrakcyjnym wyborem. Przede wszystkim, fundusz oferuje stabilność i bezpieczeństwo, inwestując głównie w instrumenty dłużne, które charakteryzują się relatywnie niskim poziomem ryzyka. Obligacje skarbowe, które stanowią istotną część portfela, są uważane za bezpieczne ze względu na gwarancje państwowe. Ponadto, fundusz zapewnia regularny dochód dzięki wypłatom odsetek, co jest istotne dla inwestorów poszukujących stabilnych i przewidywalnych zysków. Zarządzanie funduszem przez doświadczonych specjalistów z Generali Investments TFI S.A. gwarantuje profesjonalne podejście do doboru aktywów i zarządzania ryzykiem.

Krótkoterminowe aktywa Generali Korona Dochodowy są lepsze w okresie zmiany stóp procentowych

Fundusz Generali Korona Dochodowy cechuje zmniejszona wrażliwość na zmiany stóp procentowych ze względu na dominujący udział w portfelu obligacji, których czas do wykupu nie przekracza 397 dni lub oprocentowanie jest ustalane dla okresów nie dłuższych niż 397 dni.

Horyzont inwestycyjny, jaki warto wybrać przy inwestowaniu w Generali Korona Dochodowy, to co najmniej kilka lat. Instrumenty dłużne, w które inwestuje fundusz, mają różne terminy zapadalności, a ich pełen potencjał można wykorzystać przy dłuższym okresie inwestycji. Utrzymanie inwestycji przez dłuższy czas pozwala na osiągnięcie stabilnych zysków i zminimalizowanie wpływu krótkoterminowych wahań rynkowych.

Podsumowując, Generali Korona Dochodowy to fundusz inwestycyjny, który oferuje stabilność, bezpieczeństwo oraz regularne dochody. Jego portfel, skoncentrowany na obligacjach skarbowych i korporacyjnych, jest starannie zarządzany przez doświadczonych specjalistów. Inwestorzy powinni brać pod uwagę dłuższy horyzont inwestycyjny, aby w pełni wykorzystać potencjał tego funduszu i osiągnąć satysfakcjonujące zyski.

Fundusz inwestycyjny Generali Korona Dochodowy

Fundusz Generali Korona Dochodowy inwestuje w instrumenty rynku pieniężnego, takie jak bony skarbowe, krótkoterminowe lokaty bankowe oraz dłużne papiery wartościowe o terminie wykupu nieprzekraczającym zwykle roku lub których wysokość oprocentowania jest ustalana dla okresów nie dłuższych niż rok, charakteryzujące się wysokim bezpieczeństwem oraz niskimi wahaniami wartości.

Portfel funduszu Generali Korona Dochodowy

 

Struktura aktywów Generali Korona Dochodowy
Struktura aktywów Generali Korona Dochodowy – analizy.pl


Wykres portfel Generali Korona Dochodowy

W co inwestuje fundusz Generali Korona Dochodowy?

Generali Korona Dochodowy lokuje środki w papiery skarbowe oraz nieskarbowe. Fundusz Generali Korona Dochodowy lokuje środki zarówno w instrumenty dłużne emitowane przez rządy państw, jak i przez przedsiębiorstwa. Fundusz inwestuje głównie w Polsce, a w mniejszym stopniu także w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Warto dodać, że stara się stosować zabezpieczenie walutowe.

Fundusz Generali Korona Dochodowy ma bardzo stabilne, długoterminowe zyski.  Dobrym czasem dla inwestycji w Generali Korona Dochodowy jest okres po wzroście stóp procentowych, kiedy to fundusz posiada już w swojej strukturze aktywa o wyższym (zgodnym z wysokimi stopami procentowymi) poziomie oprocentowania.

Dobrze obrazuje to wykres słupkowy ze stopami zwrotu funduszu:

Stopy zwrotu Generali Korona Dochodowy
Stopy zwrotu Generali Korona Dochodowy – analizy.pl

W czasie, kiedy stopy procentowe szły w górę, fundusz osiągał w 2021 i 2022 roku gorsze wyniki, ale też znacznie lepsze, niż cała konkurencja funduszy obligacji (straciły więcej). Kiedy jednak stopy procentowe były już na wysokim poziomie, a fundusz Generali Korona Dochodowy miał je w swoich portfelach, stopa zwrotu błyskawicznie poszła w górę (to już 2023 roku).

Kiedy kupić fundusz Generali Korona Dochodowy?

Świetny moment na zakup funduszu Generali Korona Dochodowy, to okres po podwyżce stóp procentowych. Ten czas minął po 2022 roku. Kiedy stopy procentowe będą maleć, fundusz Generali Korona Dochodowy z czasem przestanie zarabiać tak dynamicznie. Wystarczy zresztą zobaczyć na historyczne wyniki funduszu Generali Korona Dochodowy. Stopa zwrotu pomiędzy 2 a 4% jest tym, czego realnie w skali roku możemy oczekiwać po okresie obniżki stóp procentowych.

Podsumowanie

Generali Korona Dochodowy to fundusz inwestycyjny, który warto rozważyć ze względu na jego stabilność i bezpieczeństwo. Inwestując głównie w obligacje skarbowe i korporacyjne, oferuje on relatywnie niski poziom ryzyka i regularne wypłaty odsetek. Profesjonalne zarządzanie przez doświadczonych specjalistów z Generali Investments TFI S.A. zapewnia staranny dobór aktywów i skuteczne zarządzanie ryzykiem. Inwestycja w ten fundusz inwestycyjny jest szczególnie atrakcyjna dla osób poszukujących stabilnych dochodów przy dłuższym horyzoncie inwestycyjnym, co pozwala na pełne wykorzystanie potencjału zysków przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu krótkoterminowych wahań rynkowych. W długim terminie fundusz może być znacznie lepszą alternatywą od niskooprocentowanych lokat bankowych, które we współczesnym świecie stają się standardem.

Te fundusze inwestycyjne mogą Cię zainteresować:

Autor Paweł Pagacz

W swojej interakcji z rynkiem stosuję analizę wolumenową. Głęboko wierzę, że duży kapitał nie jest ślepy i szuka najwyższych stóp zwrotu. Z jednej strony na rynku szukam, gdzie płynie duży kapitał. Z drugiej strony szukam najlepszych spółek. Jeżeli widzę najlepszą spółkę i kapitał, który do niej płynie, to wiem, w co inwestować. Analizuję zarówno poszczególne spółki giełdowe, jak i całe indeksy, które w końcu składają się z akcji. To też moja droga do wyboru najlepszych funduszy inwestycyjnych. Możesz się ze mną skontaktować, używając adresu e-mail.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin