Fundusze inwestycyjne Santander

22.05.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Paweł Pagacz
Fundusze inwestycyjne Santander

Fundusze inwestycyjne Santander posiadają ciekawą ofertę funduszy inwestycyjnych, którą chciałbym omówić. Znajdziemy tutaj strukturę funduszy opartą o „Fundusze Inwestycyjne Otwarte – FIO” oraz SFIO, czyli „Specjalistyczne Fundusze Inwestycyjne Otwarte”. Fundusze inwestycyjne Santander różnią się pomiędzy sobą formą inwestowania, jak i kosztami ostatecznie ponoszonymi przez inwestora.

Fundusze inwestycyjne Santander FIO

Jak możemy się dowiedzieć na stronie Santandera TFI:

W funduszu (inwestycyjnym) Santander FIO wyróżniamy cztery kategorie jednostek uczestnictwa: A, S, T oraz D. Jednostki uczestnictwa poszczególnych kategorii mogą się różnić sposobem zbywania, wysokością pobieranej opłaty za zarządzanie oraz wysokością pobieranej opłaty za wyniki inwestycyjne. Jednostki uczestnictwa kategorii A, S i T są zbywane za pośrednictwem dystrybutorów. W zależności od Wartości Inwestycji Uczestnika* jednostki uczestnictwa kategorii:

 • A zbywane są Uczestnikom, którzy wpłacili łącznie do wszystkich subfunduszy kwotę do 100 000 zł;
 • S zbywane są Uczestnikom, którzy wpłacili łącznie do wszystkich subfunduszy kwotę minimum 100 000 zł;
 • T zbywane są Uczestnikom, którzy wpłacili łącznie do wszystkich subfunduszy kwotę minimum 1 000 000 zł;
 • Jednostka uczestnictwa kategorii D może być zbywana bezpośrednio przez fundusz. O rozpoczęciu zbywania jednostek uczestnictwa kategorii D Towarzystwo poinformuje na stronie Santander.pl/TFI.Santander TFI

Fundusze inwestycyjne Santander SFIO (Prestiż)

W zasadzie wiemy tyle, że jednostki B zbywane są za pośrednictwem dystrybutorów, a jednostka D może być zbywana bezpośrednio przez fundusz. Opłata dla jednostek B wynosi maksymalnie 1,25%, a dla kategorii D 1,15%. Oznacza to, że pośrednik (prawdopodobnie) zarabia na transakcji 0,1%. Oczywiście opłaty są w skali rocznej.

Opłaty w funduszu inwestycyjnym Santander mają wpływ na wynik inwestycji

Jest sprawą oczywistą, że jeżeli płacisz więcej za zarządzanie Twoim kapitałem, to zarobisz mniej. Pokażę to na przykładzie funduszu inwestycyjnego Santander Akcji Małych i Średnich Spółek. Poniżej zobaczysz, że kategoria jednostek T tego samego funduszu inwestycyjnego (musisz zainwestować minimum milion) jest wyceniona znacznie wyżej od jednostki A (każda wpłata do kwoty minimum 100 000 zł). Oznacza to, że im masz więcej kapitału zainwestowanego w funduszach inwestycyjnych Santander, tym mniejszą opłatę ponosisz.

Grafika własna na podstawie danych z funduszu inwestycyjnego Santander TFI
Grafika własna na podstawie danych z funduszu inwestycyjnego Santander TFI: Źródło: https://www.santander.pl/tfi/fundusze-inwestycyjne/santander-fio/santander-akcji-malych-i-srednich-spolek

 

Jakie fundusze inwestycyjne ma w ofercie Santander TFI?

Tak, jak i powyżej, musimy podzielić strukturę funduszy inwestycyjnych Santander TFI na FIO i SFIO.

Skład funduszy inwestycyjnych Santander FIO

Znajdziemy tutaj 9 podstawowych funduszy inwestycyjnych:

 1. Santander Umiarkowany,
 2. Santander Obligacji Korporacyjnych,
 3. Santander Obligacji Skarbowych,
 4. Santander Dłużny Krótkoterminowy,
 5. Santander Stabilnego Wzrostu,
 6. Santander Zrównoważony,
 7. Santander Akcji Polskich,
 8. Santander Akcji Małych i Średnich Spółek,
 9. Santander Akcji Spółek Wzrostowych.

Lista jest tak skonstruowana, że poruszamy się od funduszu inwestycyjnego papierów dłużnych (1), poprzez fundusze inwestycyjne obligacji (2,3,4), fundusze inwestycyjne mieszane (5,6) oraz fundusze inwestycyjne akcji (7 – głównie WIG20, 8 – krajowe małe i średnie spółki oraz 9 – akcje amerykańskie i polskie, dobrze skrojone).

Skład funduszy inwestycyjnych Santander Prestiż SFIO

Tutaj lista funduszy inwestycyjnych Santandera jest bardziej zróżnicowana i zamyka się w 15 funduszach inwestycyjnych.

 • Santander Prestiż Dłużny Aktywny

Fundusz inwestuje środki w lokaty i krótkoterminowe papiery dłużne. Oznacza to, że fundusz inwestycyjny Santander stabilnie radzi sobie w okresie stabilnych stóp procentowych, ale gorzej będzie sobie radził w okresie ich wzrostu (przez okres wzrostu). Wynikać to będzie z tego, że fundusz na bieżąco lokuje środki i te starsze przez jakiś czas przynoszą gorszą stopę zwrotu, niż te nowsze (kiedy stopy procentowe w jakimś stopniu wzrosły).

 • Santander Prestiż Obligacji Korporacyjnych

Fundusz dłużny obligacji korporacyjnych zorientowany jest na inwestycje w dłużne papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorstwa i samorządy. Fundusz inwestycyjny może bez ograniczeń lokować środki w dłużne papiery wartościowe emitowane przez Rzeczpospolitą Polską (Skarb Państwa) lub inne państwa.

 • Santander Prestiż Obligacji Skarbowych

Fundusz inwestycyjny Santandera (dłużny obligacji skarbowych) inwestuje głównie w dłużne papiery wartościowe emitowane, gwarantowane lub poręczane przez Skarb Państwa lub państwa członkowskie UE. Udział innych lokat może wynosić do 20% aktywów. Wyniki tego funduszu inwestycyjnego Santandera ponownie zależą od stóp procentowych, dlatego ujemnie może reagować wyceną w okresie wzrostu stóp procentowych.

 • Santander Prestiż Dłużny Globalny

Fundusz inwestycyjny inwestuje do 100% wartości aktywów subfunduszu w tytuły uczestnictwa subfunduszu Santander GO Dynamic Bond wydzielonego w ramach Santander SICAV otwartego funduszu inwestycyjnego o zmiennym kapitale z siedzibą w Luksemburgu (subfundusz bazowy). Subfundusz bazowy inwestuje aktywnie w różne instrumenty dłużne, głównie na rynkach rozwiniętych, wykorzystując przy tym w szerokim zakresie instrumenty pochodne i mechanizm dźwigni finansowej. Średnie „duration”, czyli wrażliwość portfela subfunduszu docelowego na zmiany poziomu stóp procentowych, może przyjmować wartości dodatnie i ujemne.Santander TFI
 • Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy

Fundusz inwestycyjny Santander zorientowany jest głównie na inwestowanie w obligacje emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa, bony skarbowe, obligacje przedsiębiorstw, obligacje banków, certyfikaty depozytowe i listy zastawne. Jego wyniki ponownie zależne są od stóp procentowych, a wycena funduszu będzie negatywnie reagować w okresie wzrostu stóp procentowych. Sam okres, kiedy stopy procentowe są wysokie, pozytywnie będzie wpływał na wycenę funduszu inwestycyjnego Santandera.

Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy
Santander Prestiż Dłużny Krótkoterminowy
 • Santander Prestiż Prosperity

Subfundusz bazowy inwestuje w firmy, które dostarczają rozwiązania problemów społecznych poprzez swoje produkty lub usługi i które mogą zaoferować wysokie perspektywy wzrostu, a jednocześnie wywierać pozytywny wpływ społeczny. Santander przekazuje kwotę 15% opłaty za zarządzanie subfunduszem bazowym na rzecz Globalnego Funduszu (https://www.theglobalfund.org/en/) we współpracy z organizacją (RED) (https://www.red.org/). Pieniądze te zostaną wykorzystane na ratowanie życia w zagrożonych społecznościach Ameryki Łacińskiej.Santander TFI

Za tym szczytnym opisem funduszu inwestycyjnego kryją się inwestycje w takie spółki, jak Nvidia (sztuczna inteligencja, karty graficzne), Stride (edukacja online w USA) czy Colgate-Palmolive.

 • Santander Prestiż Alfa

Konstrukcja funduszu jest całkiem ciekawa i powinna prowadzić do stabilnej stopy zwrotu. Mamy tutaj w udziale zarówno obligacje (ponad 30%), akcje (PKO, LPP, CD Projekt i PEKAO) jak i gotówkę.

 • Santander Prestiż Future Wealth
Subfundusz bazowy inwestuje w papiery wartościowe uznane przez zarządzającego tym subfunduszem za szczególnie interesujące ze względu na ich innowacyjny charakter i oczekiwanie silnego wzrostu ich wartości wynikającej z trwałych, długofalowych zmian w zakresie czynników ekonomicznych i społecznych, takich jak, między innymi, demografia, styl życia, technologia czy środowisko naturalneSantander TFI

Objaśniając to prostym językiem – jest to fundusz inwestycyjny, który inwestuje w jednostki uczestnictwa innych funduszy inwestycyjnych, które zarządzający uznał za atrakcyjne. Patrząc na wyniki funduszu inwestycyjnego, musimy mieć świadomość, że inwestycje nie są oparte o najsilniejsze rynki (Stany Zjednoczone chociażby), poprzez co wyniki kuleją.

 • Santander Prestiż Akcji Europejskich

Wchodzimy już w ciekawą strukturę funduszy. To typowy fundusz inwestycyjny,  który inwestuje w akcje europejskie. Zła wiadomość jest taka, że są to tylko europejskie akcje. Dobra wiadomość jest taka, że największą pozycję (7,8% wszystkich inwestycji funduszu inwestycyjnego) stanowi ASML Holding. To firma, która odpowiada za produkcję urządzeń, które z kolei odpowiedzialne są za karty graficzne, mikroprocesory czy najważniejszą ostatnio sztuczną inteligencję.

 • Santander Prestiż Akcji Polskich

W zasadzie otwarcie można powiedzieć, że fundusz inwestycyjny Santander Prestiż Akcji Polskich inwestuje przede wszystkim w spółki z WIG20 z małą domieszką obligacji (5% funduszu inwestycyjnego).

 • Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny

Za tajemniczą nazwą funduszu Satnandera kryje się to, co w istocie najbardziej lubię. Znajdziemy tutaj takie spółki, jak Micfosoft, Alphabet (dawne Google), Nvidię, Amazon, Apple czy Broadcom. To są bardzo istotne spółki dla indeksu SP500, co oznacza, że inwestują w fundusz Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny, inwestujesz w zasadzie w indeks SP500. Fundusz powinien regularnie zyskiwać na wartości.

 • Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących

Fundusz inwestycyjny Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących duży komponent funduszu inwestuje w rejonie Azji. Oznacza to, że dopóki rynek chiński nie ruszy z kopyta, dopóty wycena funduszu będzie kuleć.

 • Santander Prestiż Akcji Amerykańskich

Zauważmy, że jest to drugi fundusz, inwestujący w akcje amerykańskie. W przeciwieństwie jednak do Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny, który inwestuje w akcje z czołówki SP500, ten inwestuje w spółki przyszłościowe, na wczesnym etapie rozwoju. Oznacza to, że wycena funduszu ruszy z czasem, jednak może to potrwać. Fundusz inwestycyjny największy udział (9,4%) posiada w spółce Cloudflare Inc. Spółka ta wedle prognoz zysk netto na akcję może osiągnąć dopiero w 2026 roku. Jest to zatem czas, kiedy realnie największa pozycja funduszu powinna dynamicznie (już) zyskiwać na wartości. Wśród spółek funduszu znajdziemy również Doordash (zamawianie żywności przez Internet) czy Snowflake (przechowywanie danych w chmurze i ich analityka). Można to podsumować tak: jest to rynek dobrych spółek na wczesnym etapie rozwoju, dlatego bardzo długi termin inwestycji, w przypadku jej wyboru, jest mocno wskazany.

 • Santander Prestiż Technologii i Innowacji

Fundusz inwestycyjny Santander Prestiż Technologii i Innowacji jest bardzo podobny w składzie do Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny, bowiem w składzie zawiera takie spółki, jak Microsoft, Meta, Apple, Nvidię czy Alplabet. Ponownie mówimy o spółkach z indeksu SP500. Różnica polega jednak na tym, że fundusz Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny ma lepiej rozłożone spółki (uzyskują znacznie lepsze wyniki).

 • Santander Prestiż Spokojna Inwestycja

To bardzo świeży fundusz, bowiem wystartował 7 marca 2024 roku. Z tego, co widzę, fundusz inwestycyjny Santandera inwestuje w tym przypadku w papiery dłużne oraz depozyty. Jest zatem w swojej konstrukcji bardzo podobny do Santander Prestiż Dłużny Aktywny, który omówiłem powyżej.

W mojej bardzo subiektywnej ocenie, na największą uwagę wciąż zasługuje Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny. Funduszem, który nie teraz, ale dopiero w perspektywie 2-5 lat może się rozpędzać, będzie Santander Prestiż Akcji Amerykańskich. W przypadku inwestycji w ten fundusz, musimy rozumieć mechanizm, którym rządzą się akcje amerykańskie.

Inwestorzy dosłownie uwielbiają firmy, które zarabiają pieniądze (coraz więcej, każdego roku), dlatego tak świetnie radzi sobie Santander Prestiż Odpowiedzialnego Inwestowania Globalny. Fundusz inwestycyjny Santander Prestiż Akcji Amerykańskich ma w swoim składzie akcje, które będą zarabiały, jednak proces ten będzie rozłożony na kolejne lata. Im więcej więc czasu upłynie, tym lepszych wyników inwestycyjnych powinniśmy się spodziewać.


Hej! Fajnie, że doczytałeś do końca. Jeżeli artykuł Ci się spodobał, skocz na stronę główną, zostaw swój e-mail i odbierz prezenty. Rozdajemy je za darmo.


Autor Paweł Pagacz

W swojej interakcji z rynkiem stosuję analizę wolumenową. Głęboko wierzę, że duży kapitał nie jest ślepy i szuka najwyższych stóp zwrotu. Z jednej strony na rynku szukam, gdzie płynie duży kapitał. Z drugiej strony szukam najlepszych spółek. Jeżeli widzę najlepszą spółkę i kapitał, który do niej płynie, to wiem, w co inwestować. Analizuję zarówno poszczególne spółki giełdowe, jak i całe indeksy, które w końcu składają się z akcji. To też moja droga do wyboru najlepszych funduszy inwestycyjnych. Możesz się ze mną skontaktować, używając adresu e-mail.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin