Fundusze inwestycyjne PEKAO

21.05.2024, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel

Pekao TFI ma szeroką ofertę funduszy inwestycyjnych. Czy warto inwestować w tym Towarzystwie i którymi funduszami inwestycyjnymi się interesować?

Fundusze inwestycyjne Pekao

Pekao TFI oferuje szeroką gamę funduszy inwestycyjnych, dostosowanych do różnych potrzeb i profilów ryzyka inwestorów. Fundusze inwestycyjne Pekao można podzielić na kilka kategorii, według tego w co inwestują:

  • Fundusze dłużne inwestują w instrumenty dłużne, takie jak obligacje i bony skarbowe. Są one uważane za mniej ryzykowne niż fundusze akcyjne, ale oferują również niższy potencjał zysku.
  • Fundusze obligacyjne inwestują w obligacje emitowane przez firmy i rządy. Mogą być bardziej ryzykowne niż fundusze dłużne, ale oferują również wyższy potencjał zysku.
  • Fundusze stabilnego wzrostu inwestują w mieszankę akcji i obligacji, z naciskiem na stabilność i regularny dochód.
  • Fundusze akcyjne inwestują w akcje spółek notowanych na giełdach. Są one uważane za bardziej ryzykowne niż fundusze dłużne i obligacyjne, ale oferują również wyższy potencjał zysku.
  • Fundusze zrównoważone inwestują w mieszankę akcji i obligacji, w różnych proporcjach, w zależności od profilu ryzyka funduszu.
  • Fundusze absolutnej stopy zwrotu dążą do osiągnięcia dodatniej stopy zwrotu bez względu na warunki rynkowe. Stosują one różne strategie inwestycyjne, takie jak arbitraż i inwestowanie w aktywa alternatywne.
  • Fundusze surowcowe inwestują w surowce, takie jak ropa naftowa, gaz ziemny i metale szlachetne. Mogą być one bardziej ryzykowne niż tradycyjne fundusze inwestycyjne, ale mogą również stanowić dobry sposób na dywersyfikację portfela inwestycyjnego.
  • Fundusze aktywnej alokacji dostosowują swoje inwestycje do bieżących warunków rynkowych. Mogą być one bardziej ryzykowne niż fundusze pasywne, ale oferują również wyższy potencjał zysku.

Fundusze inwestycyjne Pekao. Które fundusze warto wybrać?

Obecnie trwa hossa na rynku akcyjnym, więc rozpoczniemy od funduszy inwestycyjnych akcyjnych. Oferta w jej grupie funduszy jest naprawdę szeroka. Z proponowanych przez Pekao funduszy inwestycyjnych zainteresowałbym się trzema: Pekao aktywna selekcja, Pekao dynamicznych spółek oraz Pekao rynków wschodzących.

Fundusz inwestycyjny Pekao Aktywna Selekcja

Fundusz inwestycyjny Pekao Akcji – Aktywna Selekcja jest funduszem, który może inwestować do 100% aktywów w udziałowe instrumenty finansowe, w szczególności w akcje polskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Benchmarkiem jest WIG, dlatego fundusz ten będzie skorelowany właśnie z tym indeksem. Udział dłużnych instrumentów finansowych, głównie obligacji skarbowych oraz lokat bankowych, nie przekracza 30% aktywów, choć w praktyce zapewne ten udział jest bliższy wartości 10%.

Wyniki funduszu są satysfakcjonujące i można napisać, iż rzeczywiście fundusz zachowuje się jak indeks WIG. Obecnie roczna stopa dla funduszu oraz WIGu to ok. 35%.

Fundusz inwestycyjny Pekao Dynamicznych Spółek

Fundusz Pekao Dynamicznych Spółek inwestuje głównie z małe i średnie spółki. Może inwestować maksymalnie 30% aktywów w akcje dużych spółek, a do 50% aktywów – w akcje spółek zagranicznych. Dla zapewnienia odpowiedniej płynności fundusz może lokować część aktywów (maksymalnie 20%) np. w obligacje skarbowe, instrumenty rynku pieniężnego oraz depozyty bankowe.

Wyniki funduszu inwestycyjnego Pekao Dynamicznych Spółek są zadowalające, lecz odstają od najlepszych funduszy w tej grupie (np. Skarbiec Małych i Średnich Spółek lub Generali Małych i Średnich Spółek).

Fundusz inwestycyjny Pekao Akcji Rynków Wschodzących

Wybrałem też jeden fundusz, który ma obecnie słabsze wyniki, ale dzięki temu i spory potencjał na przyszłość. Fundusz lokuje minimum 70% wartości aktywów netto w tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych o charakterze udziałowym, dających ekspozycję na akcje spółek oraz rynki akcyjne z krajów zaliczanych do rynków wschodzących. Rynki wschodzące wybiły jakiś czas temu ważny opór:

Fundusze Pekao, które warto wybrać?
Fundusze inwestycyjne Pekao, które warto wybrać?

Inne grupy funduszy inwestycyjnych Pekao

Funduszy stabilnego wzrostu oraz zrównoważonych nie będę analizował. Są one mieszanką funduszy obligacji oraz akcji. Na fundusze surowcowe przyjdzie czas – obecnie w okresie deziflacji nie jest to wskazana inwestycja. Warto natomiast opisać fundusze obligacji krótkoterminowych oraz obligacji długoterminowych, które Pekao TFI prowadzi bardzo dobrze.

Fundusze inwestycyjne dłużne krótkoterminowe

W tej grupie wybrałbym fundusz Pekao konserwatywny plus. Ma umiarkowaną wrażliwość na zmiany cen skarbowych obligacji stałokuponowych, dlatego jego wycena może rosnąć nawet w przypadku braku obniżek stóp procentowych przez RPP. Fundusz stabilnie zyskuje – w ostatnim roku 10%:

Fundusz Pekao konserwatywny plus
Fundusz inwestycyjny Pekao Konserwatywny Plus

Fundusze obligacyjne

Są grupą o nieco większym ryzyku inwestycyjnym. Warto inwestować, gdy rośnie indeks TBSP. Indeks TBSP rośnie, gdy ma spadać inflacja, a RPP obniża stopy procentowe. Jeżeli są takie warunki, to wybrałbym fundusze: Pekao aktywny dłużny, Pekao obligacji plus czy Pekao dynamiczne alokacji.

Autor Michał Giel

Zajmuje się rynkiem kapitałowym od ponad 20 lat. Pierwsze zebrane doświadczenia pozwoliły mi uczestniczyć w hossie lat 2003-2007. Od 2007 roku współprowadzę Funduszowe.pl, gdzie pierwszym sygnałem była sprzedaż akcji przed historyczną bessą lat 2007-2009. Jestem inwestorem długoterminowym i inwestuję w cyklach hossa/bessa. Wykorzystuję spradzone przez lata metody, do których należą cykle, wskaźniki makroekonomiczne, wskaźniki techniczne, czy fale Elliotta. Staram się być elastyczny i realnie oceniać szansę każdej inwestycji. Możesz się ze mną skontaktować, korzystając z adresu e-mail.Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin