Bilans banków centralnych a fundusze akcyjne

24.04.2020, Kategorie: Nowości, Autor: Michał Giel
Bilans banków centralnych

Polityka pieniężna FED, EBC oraz BoJ od wielu już lat kształtuje wyceny na rynku akcyjnym. Uzależnienie od „kroplówki” FED jest większe niż kiedykolwiek, można wręcz odnieść wrażenie, że indeksy rosną, gdy zwiększa się bilans banków centralnych.

Bilans banków centralnych odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu polityki monetarnej oraz stabilności finansowej państw. Składa się on z aktywów i pasywów, które bank centralny posiada. Zrozumienie struktury bilansu i jego wpływu na gospodarkę pozwala lepiej pojąć mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych, w tym funduszy inwestycyjnych i funduszy obligacji.

Aktywa banków centralnych obejmują różnorodne instrumenty finansowe, takie jak złoto, waluty obce, obligacje skarbowe oraz inne papiery wartościowe. Obligacje, zwłaszcza te rządowe, są jednym z głównych składników aktywów. W ramach polityki luzowania ilościowego (QE), banki centralne nabywają znaczne ilości obligacji, zwiększając tym samym swoje aktywa. Celem takiej polityki jest obniżenie stóp procentowych oraz stymulowanie inwestycji i konsumpcji.

Pasywa banków centralnych to przede wszystkim zobowiązania wobec sektora bankowego i publicznego, w tym depozyty komercyjnych banków oraz rezerwy obowiązkowe. Emisja gotówki również stanowi istotny element pasywów. Pasywa te odzwierciedlają zobowiązania banku centralnego wobec innych podmiotów w gospodarce.

Wpływ na fundusze inwestycyjne

Polityka monetarna prowadzona przez banki centralne ma bezpośredni wpływ na fundusze inwestycyjne. Niskie stopy procentowe, wynikające z ekspansywnej polityki monetarnej, często prowadzą do wzrostu wartości aktywów finansowych, takich jak akcje i obligacje. Fundusze inwestycyjne, zarządzające portfelami składającymi się z tych aktywów, mogą wówczas odnotowywać wyższe zyski. Z drugiej strony, zmiany stóp procentowych mogą wpływać na przepływy kapitałowe i ocenę ryzyka, co jest istotne dla menedżerów funduszy.

Rola funduszy obligacji

Fundusze obligacji inwestują głównie w papiery dłużne, takie jak obligacje rządowe i korporacyjne. Wysokość stóp procentowych, ustalana przez banki centralne, bezpośrednio wpływa na rentowność tych funduszy. W okresach niskich stóp procentowych, rentowność obligacji spada, co może wpłynąć na zyski funduszy obligacji. Jednak polityka luzowania ilościowego, poprzez zwiększenie popytu na obligacje, może prowadzić do wzrostu ich cen, co z kolei korzystnie wpływa na wartość jednostek uczestnictwa w funduszach obligacji.

Systematyczne Oszczędzanie a Polityka Monetarna

Długoterminowe oszczędzanie i inwestowanie, znane również jako systematyczne oszczędzanie, jest istotnym elementem finansowej stabilności gospodarstw domowych. Decyzje banków centralnych dotyczące stóp procentowych wpływają na opłacalność różnych form oszczędzania. Niskie stopy procentowe mogą zniechęcać do trzymania środków na tradycyjnych lokatach bankowych, skłaniając oszczędzających do poszukiwania alternatywnych form inwestycji, takich jak fundusze inwestycyjne i obligacyjne.

Banki centralne kluczowe dla rynków

Po raz pierwszy działania na dużą skalę zostały rozpoczęte w 2008 roku. Od tego momentu trwa światowy trend dodruku, który wywołuje hossę na rynkach rozwiniętych.

Poniżej na grafice widać bilans FED, EBC, BoJ:

 

Tylko FED w ostatnich latach prowadzić politykę stopniowego wycofania środków z rynku, co przełożyło się na brak hossy S&P500 (rozległy trend boczny). W okresie pandemii odblokowano dodruk, na niewidzianą wcześniej skalę:

Bilans FED

Ile dolarów wydrukowano?

W stosunku do stanu z końca lutego (w imię walki ze skutkami Covid-19) wydrukowano z powietrza 2,4 bln USD. Obecna skala pomocy wynosi ok. 6,5 bld USD! W 2008 roku dużo mniejsza skala dodruku wystarczyła do wywołania surowcowej hossy, tym razem ruch może być jeszcze większy.

Dodruk a ceny akcji

W ostatnich latach dodruk przekładał się głównie na „pompowanie” cen akcji w krajach rozwiniętych. Kiedy te środki trafią na nasz rynek? Środki z dodruku nie trafiają bezpośrednio na GPW (tak jak ma to miejsce w USA czy Japonii), dlatego musimy zaczekać na inflacyjny cykl i globalny przepływ kapitału. Jeżeli dodruk wywoła większą inflację (inflacyjne ożywienie), to beneficjentem takiego trendu będą surowce i takie rynki jak nasz. Trend będzie trwał do momentu, w którym banki centralne będą dostarczać płynność (kontrolowana inflacja).

Inflacja wystrzeli w górę

Jeżeli w przyszłości inflacja przyspieszy, to FED rozpocznie proces wycofywania bld z rynku.  Commercials zarobią, banki centralne zdewaluują dług, klasa średnia zapłaci niewidoczny podatek (inflacyjny podatek), a inwestorzy zostaną z akcjami na przegrzanym rynku akcji, który będzie musiał urealnić swój stan po latach dodruku.

To może Cię zainteresować:Zapisz się do naszego newslettera

Akceptuję regulamin